കംപ്രസ്സർ ആഫ്റ്റർകൂളർ

  • Compressor aftercooler
  • Compressor aftercooler